Dagsarkiv: 18 augusti, 2023


Årsmötet 7 september – dagordning + dokument

Föreningen Golfjournalisterna kallar härmed sina medlemmar till årsmöte på Haninge GK den 7 september efter avslutat golfspel. Föreningen bjuder på lunch. Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 23augusti  på adressen info@golfjournalisterna.se. DAGORDNING: 1/ Mötets öppnande. 2/ Mötets behöriga utlysande. 3/ Dagordningens godkännande. 4/ Fastställande av röstlängden. 5/ Val av ordförande och sekreterare för mötet. 6/ Val av en justeringsman tillika rösträknare att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet. 7/ Styrelsens verksamhetsberättelse. 8/ Styrelsens förvaltningsberättelse. 9/ Revisorernas årsberättelse. 10/ Ansvarsfrihet för styrelsen. 11/ Fastställande av årsavgiften. 12/ Motioner. 13/ Aktuella val. Val av ordförande på ett år. Val av tre ledamöter på […]