Dagsarkiv: 25 augusti, 2021


Dagordning för årsmöte 2021

Golfjournalisterna har årsmöte måndagen den 20 september ca kl 19.00 på Hotell Halland, Kungsbacka. 1/ Mötets öppnande. 2/ Mötets behöriga utlysande. 3/ Dagordningens godkännande. 4/ Fastställande av röstlängden. 5/ Val av ordförande och sekreterare för mötet. 6/ Val av en justeringsman tillika rösträknare att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet. 7/ Styrelsens verksamhetsberättelse. 8/ Styrelsens förvaltningsberättelse. 9/ Revisorernas årsberättelse. 10/ Ansvarsfrihet för styrelsen. 11/ Fastställande av årsavgiften. 12/ Motioner. 13/ Förslag till stadgeändring (se ny version längre ner) 14/ Aktuella val. Val av ordförande på ett år. Val av tre ledamöter på två år. Styrelsen har sex övriga ledamöter och tre ledamöter […]