Stadgar

STADGAR för Golfjournalisterna
The Association of Swedish Golf Journalists. Est 1976.

Föreningens namn
Föreningens namn är Golfjournalisterna. Namnet ska i officiella sammanhang kompletteras med ”the Association of Swedish Golf Journalists”.

Föreningens status
Föreningen är en fristående organisation, obunden av förbund och myndigheter, media och kommersiella intressen.

Föreningens uppgift är att:

 • tillvarata medlemmarnas intressen, främst avseende  arbetsvillkor och arbetsmiljö underyrkesutövande
 • i nationella och internationella sammanhang representera svenska golfjournalister och golffotografer
 • vinna officiellt erkännande hos de myndigheter, organisationer och sammanslutningar som styr, kontrollerar och på annat sätt utövar inflytande på svensk golfsport.
 • hos medlemmarna fördjupa kunskapen om golfsportens historia och utveckling och allmänt främja en ansvarskännande och samhällsorienterad golfjournalistik
 • främja kontakter över gränserna, bland annat genom  kontakter med golfjournalister i andra länder
 • bistå tävlingsarrangörer med råd och tips beträffande medias servicebehov
 • kritiskt granska och informera om golfen som elit- och breddsport
 • på lämpligt sätt uppmuntra förtjänta golfjournalister
 • ordna landskampsutbyte och arrangera tävlingar, bland annat Scandinavian Press Open
 • utse Årets Golfklubb och delta i omröstningen av Årets Golfare

Ansökan och medlemskap
Föreningen är öppen för personer som, enligt styrelsens bedömning, bedriver journalistisk verksamhet och som regelbundet bevakar och rapporterar om golf i media till en bredare allmänhet.
Ansökan om medlemskap ställes skriftligt till styrelsen som beslutar om inval.

Hedersmedlem
Föreningen kan till hedersmedlem kalla sådana personer som gjort värdefulla insatser för föreningen eller golfsporten.
Val av hedersmedlemmar sker på årsmöte efter förslag från styrelsen.
Hedersmedlem erlägger ingen årsavgift.

Årsavgift
Medlemsavgift fastställes av årsmötet.
Det åligger medlem att inom fastställd tid efter avisering erlägga årsavgiften. Om medlem tre månader efter påminnelse ej betalat, anses medlemmen ha utträtt ur föreningen.

Medlems förpliktelser
Medlem skall verka för föreningens ändamål samt i övrigt uppträda på ett sätt som inte kränker föreningens ändamål.
Medlem förväntas följa de etiska regler som gäller yrkesutövning i media.

Uteslutning
Styrelsen har rätt att utesluta den, som grovt kränker föreningens ändamål. Utesluten medlem äger rätt att överklaga styrelsens beslut till ordinarie årsmöte, men förlorar sina medlemsrättigheter med omedelbar verkan. Medlemskort skall återlämnas.

Tidpunkt och kallelse för årsmöte
Ordinarie årsmöte äger rum årligen inom 90 dagar efter verksamhetsårets utgång (1/9–31/8). Tid och plats bestäms av styrelsen. Kallelse till ordinarie årsmöte skall ske med 14 dagars varsel.

Förslag till ärenden att behandlas på årsmötet
Rätt att inge förslag att behandlas av årsmötet har såväl styrelsen som medlem som betalt årsavgiften i tid. Förslag skall ha inkommit till styrelsen minst 30 dagar före mötet. Förslagen föreläggs årsmötet med styrelsens utlåtande. Fråga, som väcks under mötet, skall avgöras genom beslut med minst 2/3 majoritet.

Styrelse
Styrelsen skall bestå av en ordförande samt ett jämnt antal ledamöter, dock högst åtta. Ordförande väljs av årsmötet för en tid av ett år.
Ledamöterna väljs för två år, varvid iakttas att lämpligt antal nyväljs varje år.

Revisorer
För granskning av styrelsens verksamhet och förvaltning väljer årsmötet två revisorer på två år, varvid iakttas att en av dem nyväljs varje år. Årsmötet utser även en revisorssuppleant för ett år.

Årsmötet
Vid ordinarie årsmöte skall följande punkter finnas upptagna på dagordningen:

 1. Fastställande av röstlängd
 2. Fråga om mötet i stadgeenlig ordning utlysts
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av två justeringsmän, att jämte ordföranden justera mötesprotokollet, samt val av rösträknare
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse
 7. Revisorernas årsberättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Fråga om medlemsavgifter
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt resultat- och balansräkning
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 12. a) Val av ordförande för ett år
  b) Val av minst stadgeenligt antal styrelseledamöter
  c) Val av två revisorer för två år jämte revisorssuppleant för ett år
  d) Val av tre ledamöter till valberedningen, varav en skall utses som sammankallande och en skall vara representant från styrelsen.

Ändring av stadgar
Ändring av dessa stadgar kan ske endast genom beslut av årsmötet, varvid ändringsbeslut skall biträdas med minst 2/3 av de angivna rösterna. Innan ett ändringsförslag behandlas vid årsmötet, skall medlemmarna ha beretts tillfälle att ta ställning till förslaget.
Beslutad stadgeändring träder i kraft med omedelbar verkan, om årsmötet ej beslutar annorlunda.

Extra årsmöte
Extra årsmöte skall sammankallas, när styrelsen så anser erforderligt eller då minst 1/3 av antalet medlemmar eller då båda revisorerna så påfordrar.
Vid extra årsmöte får endast de ärenden, som angivits i utsänd föredragningslista, tas upp till behandling.
Personlig kallelse till samtliga medlemmar sker senast 14 dagar före mötet.

Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen fordras beslut vid två på varandra ordinarie årsmöten. Vid båda tillfällena skall beslutet biträdas av minst 2/3 av antalet avgivna röster. Beslut om disposition av föreningens tillgångar skall fattas vid det sista av de nämnda årsmötena. Tillgångarna skall förvaltas av en stipendiefond inom Svenska Sportjournalistförbundet och på lämpligt sätt användas för att främja god golfjournalistik.