Årsmötet 7 september – dagordning + dokument

Föreningen Golfjournalisterna kallar härmed sina medlemmar till årsmöte på Haninge GK den 7 september efter avslutat golfspel. Föreningen bjuder på lunch.
Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 23augusti  på adressen info@golfjournalisterna.se.
DAGORDNING:
1/ Mötets öppnande.
2/ Mötets behöriga utlysande.
3/ Dagordningens godkännande.
4/ Fastställande av röstlängden.
5/ Val av ordförande och sekreterare för mötet.
6/ Val av en justeringsman tillika rösträknare att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet.
7/ Styrelsens verksamhetsberättelse.
8/ Styrelsens förvaltningsberättelse.
9/ Revisorernas årsberättelse.
10/ Ansvarsfrihet för styrelsen.
11/ Fastställande av årsavgiften.
12/ Motioner.
13/ Aktuella val.
Val av ordförande på ett år.
Val av tre ledamöter på två år. Samt fyllnadsval av en ledamot på ett år.
Val av två revisorer samt revisorssuppleant på ett år.
Val av tre ledamöter till valberedningen varav en ska vara sammankallande.
14/ Verksamhetsplan.
15/ Fastställande av budget.
16/ Övriga frågor.
17/ Mötets avslutande.