Inbjudan till Årsmöte

Föreningen Golfjournalisterna kallar härmed sina medlemmar till årsmöte på Stockholms GK den 20 september klockan 09:30.

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 5 september på adressen info@golfjournalisterna.se.

DAGORDNING:

1/ Mötets öppnande.

2/ Mötets behöriga utlysande.

3/ Dagordningens godkännande.

4/ Fastställande av röstlängden.

5/ Val av ordförande och sekreterare för mötet.

6/ Val av en justeringsman tillika rösträknare att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet.

7/ Styrelsens verksamhetsberättelse.

8/ Styrelsens förvaltningsberättelse.

9/ Revisorernas årsberättelse.

10/ Ansvarsfrihet för styrelsen.

11/ Fastställande av årsavgiften.

12/ Motioner.

13/ Aktuella val.

Val av ordförande på ett år.

Val av tre ledamöter på två år. Samt fyllnadsval av en ledamot på ett år.

Val av två revisorer samt revisorssuppleant på ett år.

Val av tre ledamöter till valberedningen varav en ska vara sammankallande.

14/ Verksamhetsplan.

15/ Fastställande av budget.

16/ Övriga frågor.

17/ Mötets avslutande.

Valberedningens förslag

Som ordförande för ett år föreslås omval av Gunnar Wallden.

Som styrelseledamöter för två år föreslås omval av Patrik Larsson samt nyval av Johan Larsson och Mattias Sandberg.
Sedan fjolårets årsmöte har Björn Hedman, P-O Karlström och Michael Broström ett år kvar i styrelsen.

Som revisorer föreslås Agne Jälevik och Stig Dahlén med Stefan Bratt som suppleant.

I valberedningen har Göran Ohlsson, Mats Olsson och Kjell Martinsson ingått.

Verksamhetsberättelse 2021-2022

Verksamhetsplan 2022-23