Dagordning för årsmöte 2019

söndagen den 29 september kl 18:15 på Sollentuna GK.

1/ Mötets öppnande.

2/ Mötets behöriga utlysande.

3/ Dagordningens godkännande.

4/ Fastställande av röstlängden.

5/ Val av ordförande och sekreterare för mötet.

6/ Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet.

7/ Styrelsens verksamhetsberättelse.

8/ Styrelsens förvaltningsberättelse.

9/ Revisorernas årsberättelse.

10/ Ansvarsfrihet för styrelsen.

11/ Fastställande av årsavgiften.

12/ Motioner.

13/ Aktuella val.

Val av ordförande på ett år.

Val av tre ledamöter på två år. Styrelsen har sex övriga ledamöter och tre ledamöter kvarstår ett år, det är Peppe Eng, Patrik Larsson och Gunnar Walldén.

Val av två revisorer samt revisorssuppleant på ett år.

Val av tre ledamöter till valberedningen varav en ska vara sammankallande.

14/ Verksamhetsplan.

15/ Fastställande av budget.

16/ Övriga frågor.

17/ Mötets avslutande.

Verksamhetsberättelse 2018-19 

Verksamhetsplan 2019-20