Golfjournalisterna kallar till årsmöte

Söndag 13 september på Österåkers Golfklubb

Dagordning enligt stadgarna (se nedan).
Årsmötet genomförs i anslutning till partävlingen Hemming Stens Minne på Österåkers GK. Årsmötet hålls på terassen efter att sista bollen kommit in.
Dagen efter spelas Mästerskapet (”Press-SM”) på Öster by Stenson.
Motioner till årsmötet ska vara inlämnande till styrelsen senast den 24 augusti.
Välkomna!
Styrelsen för Golfjournalisterna

Här hittar du föreningens:

Verksamhetsberättelse 2019-2020

Verksamhetsplan 2021

Dagordning

1/ Mötets öppnande.

2/ Mötets behöriga utlysande.

3/ Dagordningens godkännande.

4/ Fastställande av röstlängden.

5/ Val av ordförande och sekreterare för mötet.

6/ Val av en justeringsman tillika rösträknare att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet.

7/ Styrelsens verksamhetsberättelse.

8/ Styrelsens förvaltningsberättelse.

9/ Revisorernas årsberättelse.

10/ Ansvarsfrihet för styrelsen.

11/ Fastställande av årsavgiften.

12/ Motioner.

13/ Aktuella val.

Val av ordförande på ett år.

Val av tre ledamöter på två år. Styrelsen har sex övriga ledamöter och tre ledamöter kvarstår ett år, det är Michael Broström, Björn Hedman och PeO Karlström.

Val av två revisorer samt revisorssuppleant på ett år.

Val av tre ledamöter till valberedningen varav en ska vara sammankallande.

14/ Verksamhetsplan.

15/ Fastställande av budget.

16/ Övriga frågor.

17/ Mötets avslutande.